?

Log in

No account? Create an account
IX Кубок Хайфы. 3 тур - chgk-il-player [entries|archive|friends|userinfo]
chgk-il-player

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

IX Кубок Хайфы. 3 тур [Jan. 8th, 2007|01:37 am]
chgk-il-player
[Tags|, , , , ]

 
LinkReply

Comments:
[User Picture]From: nuladno
2007-01-09 11:14 am (UTC)

Re: Вопрос 40:

O!!!! Vot imenno - mnogie voprosy v dannom pakete etim greshat. "Nazovite Kierkegora". Nam eto stOilo ochka (vopros pro futbolki) =>delezhka mesta => proigrysh perestrelki
(Reply) (Parent) (Thread)