?

Log in

No account? Create an account
XIII Кубок Хайфы. Тур II - chgk-il-player — LiveJournal [entries|archive|friends|userinfo]
chgk-il-player

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

XIII Кубок Хайфы. Тур II [Jan. 18th, 2011|10:31 am]
chgk-il-player
[Tags|, , , ]

 
LinkReply

Comments:
[User Picture]From: nuladno
2011-01-20 07:56 am (UTC)

Re: 28 [25]

tyu! U menya doma gde-to valyaetsya kakoy-to staryi grebesjhok s zub'yami ne iz kosti, a iz schetiny. Horosho taki gustoy. Ne znayu, dlya chego - vychesyvaniya voshek u mladencev, priglazhivaniya parikov (a v te vremena dlya uchenyh aktual'nen'ko), dlya usov, mozhet. Ne vybrasyvayu imenno iz-za zagadochnosti predmeta.
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: akaishi
2011-01-20 09:00 am (UTC)

Re: 28 [25]

Хмм, все равно густой гребешок не подойдет - по описанию больше похоже на... щетинистую щетку? :-)
(Reply) (Parent) (Thread)