?

Log in

No account? Create an account
שאלותיו של אלכסנדר גמינטרן - chgk-il-player [entries|archive|friends|userinfo]
chgk-il-player

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

שאלותיו של אלכסנדר גמינטרן [May. 29th, 2016|09:25 pm]
chgk-il-player
[Tags|]

שאלותיו של אלכסנדר גמינטרן
LinkReply

Comments:
Page 1 of 2
<<[1] [2] >>
[User Picture]From: yazon
2016-05-29 06:26 pm (UTC)

01

זואולוג ופופולריזטור של המדע ברנהרד גז'ימק טען במשדר טלוויזיה שהוא יושב הרבה יותר טוב על נמרים מאשר על פרות. הדבר גרם להתרעמות של מספר נשים רמות מעלה. מי כתב את הפואמה אשר גיבורה אף הוא השתמש בו?
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: sitr
2016-06-02 04:15 pm (UTC)

תשובה

שוטה רוסתוולי ("עוטה עור הנמר").
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: yazon
2016-05-29 06:27 pm (UTC)

02

בשנת 1876 נדבן רוסי טרטיאקוב היה מאוד מוגבל בתנועותיו בגלל פודגרה. מה היתה התוצאה של שיתוף פעולתו עם אדם נוסף באותו קיץ?
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: sitr
2016-06-02 04:15 pm (UTC)

תשובה

דיוקנו של טרטיאקוב.
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: yazon
2016-05-29 06:27 pm (UTC)

03

מסדר נזירים זה הוקם במאה ה-12 בידי הצלבן ברטולד מאיטליה ב-א"י, על הר הכרמל. מיהו האדם אשר אהובתו חיפשה, ללא הצלחה, מקלט באחד המנזרים של מסדר זה?
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: sitr
2016-06-02 04:16 pm (UTC)

תשובה

ד'ארטניאן.

Edited at 2016-06-02 04:16 pm (UTC)
(Reply) (Parent) (Thread) (Expand)
[User Picture]From: yazon
2016-05-29 06:28 pm (UTC)

04

לאחר זכייתה של קבוצת אררט ירוואן בשנת 1973 בגביע ובאליפות ברה"מ לכדורגל השמחה בארמניה לא ידעה גבולות. שמחה כזו לא היתה אפילו עשר שנים קודם לכן, כאשר בעולם הספורט התרחש אירוע נוסף החשוב לארמניה. מי זכה לתהילה אז?
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: sitr
2016-06-02 04:17 pm (UTC)

תשובה

טיגראן פטרוסיאן (זכה באליפות העולם בשחמט).
(Reply) (Parent) (Thread) (Expand)
[User Picture]From: yazon
2016-05-29 06:28 pm (UTC)

05

בסיפורו של הסופר ההונגרי אישטוון ארקני אשר נכתב בשנת 1940 בבית-משוגעים מתרחשת התפרעות אשר בראשה עומד סכיזופרן שמן. מהו שם משפחתו?
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: mz1313
2016-05-29 08:45 pm (UTC)

Re: 05

צריך פה עורך ספרותי. אחרת לא ברור האם סיפור נכתב בבית משוגעים או התפרעות מתרחשת בבית משוגעים?
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: yazon
2016-05-29 06:28 pm (UTC)

06

בתקופת כיבוש פולין הנאצים חיפשו תמונה זו של יאן מטייקו כדי להשמיד אותה. אך התמונה שרדה. מהו האירוע ההיסטורי המצויר בה?
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: sitr
2016-06-02 04:17 pm (UTC)

תשובה

קרב גרונוולד.
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: yazon
2016-05-29 06:28 pm (UTC)

07

ביום 27 בדצמבר 537 האימפרטור יוסטיניאנוס אמר: "ניצחתי אותך, שלמה!" ונכנס... לאן?
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: sitr
2016-06-02 04:19 pm (UTC)

תשובה

לקתדרלת סופיה הקדושה (איה-סופיה).
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: yazon
2016-05-29 06:29 pm (UTC)

08

מלך פולין סטפן בטורי, בנוסף לשפת אמו, ידע גם את השפה הלטינית. יום אחד, בעת שיחתו עם הארכיבישוף של לבוב, הוא שאל בלעג: "מעניין, כיצד ניתן להיות ארכיבישוף קתולי מבלי לדעת לטינית?" הארכיבישוף מצא תשובה שנונה. מה הוא אמר?
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: sitr
2016-06-02 04:21 pm (UTC)

תשובה

"בדיוק כמה שאפשר להיות מלך פולין מבלי לדעת פולנית" (סטפן בטורי היה הונגרי).

Edited at 2016-06-02 04:27 pm (UTC)
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: yazon
2016-05-29 06:29 pm (UTC)

09

בעיצומה של מלחמת העולם הראשונה בצרפת בוצעה רפורמה רצינית אשר מטרתה היתה לצמצם את האבידות בקרב החיילים. יש לציין שפעם הצרפתים לעגו לבריטים על רפורמה כזו. מהו הרכיב העיקרי של רפורמה זו? ענו בשפה ההינדית.
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: sitr
2016-06-02 04:28 pm (UTC)

תשובה

חאקי.
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: yazon
2016-05-29 06:29 pm (UTC)

10

בוריס נוסיק כותב ש-איקס הצדיק את שמו במשך שנים רבות: הרי אפילו עבודת הדוקטורט של ז'אן ז'ורס עדיין לא נכתבה בשפת האם שלו. מהו איקס? ענו בשתי מילים.
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: sitr
2016-06-02 04:29 pm (UTC)

תשובה

הרובע הלטיני.
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: yazon
2016-05-29 06:29 pm (UTC)

11

לאירוע זה היו למעשה ארבעה מארגנים עיקריים. ביניהם היו האדמירל טוריביו מרינו, הגנרל לי, מפקד קורפוס הקרבינרים מנדוסה, אך כאשר אנו מדברים על אירוע זה אנו מזכירים רק את הרביעי. מיהו הרביעי?
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: sitr
2016-06-02 04:30 pm (UTC)

תשובה

(אוגוסטו) פינושה.
(Reply) (Parent) (Thread) (Expand)
[User Picture]From: yazon
2016-05-29 06:30 pm (UTC)

12

הראשון ששמע שיר זה ביולי 1941 היה לב קאסיל. הוא אמר: "בעצם, זהו שיר טוב, אך דומה מעט ללחש-כשפים". מהן ארבע המילים הראשונות שלו בתרגום העברי?
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: sitr
2016-06-02 04:30 pm (UTC)

תשובה

"את חכי לי ואחזור".
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: yazon
2016-05-29 06:30 pm (UTC)

13

לדברי אנרי פרושו, בשכונה זו בשנות ה-70 של המאה ה-19 עדיין נשתמר המראה הכפרי ואפילו פעלו שתי טחנות. מהי השכונה?
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: sitr
2016-06-02 04:31 pm (UTC)

תשובה

מונמארטר ("מולן רוז'" - הטחנה האדומה).
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: yazon
2016-05-29 06:30 pm (UTC)

14

הבמאי ז'אן רנואר כתב בזכרונותיו כי בילדותו טיפלה בו לעתים קרובות בחורה אחת. מה היה מקצועה העיקרי של הבחורה?
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: sitr
2016-06-02 04:32 pm (UTC)

תשובה

מודל אמנותי (אביו היה הצייר פייר אוגוסט רנואר).

Edited at 2016-06-02 04:32 pm (UTC)
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: yazon
2016-05-29 06:30 pm (UTC)

15

לפי בקשתו של אדם זה, חיילים רוסיים במלחמת 1877-1878 הורידו מהתורכים ההרוגים מדים, ציוד ואף קמעות. מהו שם משפחתו של האדם?
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: sitr
2016-06-02 04:33 pm (UTC)

תשובה

ורשצ'אגין (אח"כ החיילים לבשו מדים אלה ושימשו לו למודלים).

Edited at 2016-06-02 04:34 pm (UTC)
(Reply) (Parent) (Thread)
Page 1 of 2
<<[1] [2] >>